مجلاتتوسعه اجتماعی(توسعه انسانی)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز 

مدیر مسئول: دکتر علی ‏حسین حسین­ زاده 

سردبیر: دکتر سید عبدالحسین نبوی 

مدیر داخلی: دکتر معصومه باقری 

هیئت تحریریه: دکتر معصومه باقری، دکتر فرهنگ ارشاد، دکتر مصطفی ازکیا، دکتر رامپور صدر نبوی، دکتر محمد عبدالهی، دکتر صمد کلانتری اسکوئی، دکتر کریم رضا دوست، دکتر عبدالرضا نواح، دکتر رسول ربانی، دکتر محمد جواد زاهدی مازندرانی، دکتر سید عبدالحسین نبوی 

نشانی: اهواز ، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دفتر فصلنام توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق(

تلفکس: 33339711(061)

وب سایت: http://qjsd.scu.ac.ir

پست الکترونیک: jhd@scu.ac.ir


آرشیو نشریه: