مجلاتاقتصاد و توسعه منطقه ای


 


درجه علمی: علمی - پژوهی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: دکتر محمد حسین مهدوی عادلی

سردبیر: دکتر مصطفی سلیمی فر

مدیر اجرایی: محمد کدخدایی

نشانی: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری واقتصادی ص پ :1357 کد پستی :9177948951

تلفن: 8806308(0511)  فکس: 8829584(0511)

وب سایت: http://jm.um.ac.ir

پست الکترونیک: erd@um.ac.ir


 آرشیو نشریه: