مجلاتدانشکده علوم اداری و اقتصاد


 توقف انتشار 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دکتر سیدجواد امام جمعه زاده ، رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد  

مدیر مسئول: دکتر رحیم دلالی اصفهانی 

سردبیر: دکتر بهرام رنجبریان


آرشیو نشریه: