مجلاتادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 

مدیرمسئول: دکتر سهیلا موسوی سیرجانی 

سردبیر: دکتر امیر بانو کریمی 

مدیر داخلی: راویه قلی پور

هیات تحریریه: دکتر احمد ابوم محبوب، دکتر ابوالقاسم رادفر، دکتر علی محمد سجادی، دکتر سهیلا صارمی، دکتر عبدالحسین فرزاد، دکتر مهدی ماحوزی، دکتر مظاهر مصفا، دکتر سرور مولائی 

نشانی: تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریم خان زند، پلاک 173، طبقه دوم، کدپستی 1584743311 .

تلفکس: 88830023 (021)

وب سایت:   journals.azad.ac.ir/jmmlq/

پست الکترونیک: pll@azad.ac.ir 


 آرشیو نشریه: