مجلاتشهرنگار


 


دوره انتشار: دوماهنامه

صاحب امتیاز: سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران 

مدیر مسئول: علی ‌اصغر قائمی 

سردبیر: راما قلمبر دزفولی 

نشانی: تهران، خیابان اقدسیه، نبش تقاطع بدیعی، شماره 6، 

تلفن:84169821(021)     فکس: 84169896(021)

پست الکترونیک: shahrnegar@tehran.ir

 

 


آرشیو نشریه: