مجلاتعلوم انسانی (دانشگاه الزهرا)


توقف انتشار

از سال 1388 نشریه علوم انسانی دانشگاه الزهرا به چهار مجله به نام های 1. زبان پژوهی 2. ادبیات عرفانی 3. تاریخ اسلام و ایران 4. تاریخ نگری و تاریخ نگاری تفکیک شده است.


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهراء (س)  

مدیر مسئول: دکتر سوسن قهرمانی قاجار  

سردبیر: دکتر علیمحمد ولوی   

مدیر داخلی: دکتر اسماعیل حسن زاده  

هیات تحریریه: دکتر ابوالقاسم اجتهادی ، دکتر احسان اشراقی ، دکتر محمدتقی امامی خویی ، دکتر مریم حسینی ، دکتراللهیار خلعتبری ، دکتر اسماعیل فقیه ، دکتر یحیی مدرسی ، دکتر پرویز مفتون ، دکتر مظاهر مصفا ، دکتر محمد سرور مولایی ، دکتر علیمحمد ولوی

نشانی: تهران، ونک، دانشگاه الزهرا (س)، دفتر معاونت پژوهشی


آرشیو نشریه: