مجلاتعلوم انسانی (دانشگاه امام حسین)


 توقف انتشار

از سال 1390 نشریه علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع) به دو مجله به نام های 1. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی 2. مدیریت اسلامی تفکیک شده است.


رتبه علمی: علمی - ترویجی

صاحب امتیاز: دانشگاه امام حسین (ع)

مدیر مسئول: دکتر هاشم ندایی

سردبیر: حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی

هیئت تحریریه: علیم و تربیت اسلامی: دکتر علی شریعتمداری، دکتر سید علی اکبر حسین سروری، دکتر سید کاظم اکرمی، دکتر باقر غباری بناب، دکتر هاشم ندایی، دکتر غلامرضا رحمانی میاندهی، دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی، دکتر حسنعلی بختیار نصر آبادی مدیریت اسلامی دکتر سید حسین ابطحی، دکتر علی محمد احمد وند، دکتر محمد سعید تسلیمی، دکتر بهروز دری، دکتر مجتبی اسکندری، دکتر علیرضا علی احمدی، دکتر سید محمد مقیمی، دکتر الله مراد سیف، دکتر ابوالفضل محمدی

نشانی: تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دفتر مجله علوم انسانی.


آرشیو نشریه: