مجلاتنامه پژوهش


 توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیر مسئول: احمد مسجد جامعی

سردبیر: نعمت الله فاضلی 


آرشیو نشریه: