مجلاتمدرس علوم انسانی


توقف انتشار

از سال1390 نشریه مدرس علوم انسانی به سه مجله به نام های 1.  برنامه ریزی و آمایش فضا 2. پژوهش های مدیریت در ایران 3. پژوهش های حقوق تطبیقی تفکیک شده است. 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دور انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس 

مدیر مسئول: دکتر رضا اکبریان 

سردبیر: دکتر محمد رضا حافظ نیا 

مدیر داخلی: زیبا بهفر 

هیات تحریریه: سردبیر برنامه ریزی و آمایش فضا: دکتر محمدرضا حافظ نیا تخصصی پژوهش های مدیریت در ایران : دکتر عادل آذر، دکتر علی رضائیان، دکتر شمس السادات زاهدی، دکتر علی اکبر فرهنگی، دکتر رضا اکبریان، دکتر علی اصغر انواری رستمی، دکتر احمد جعفر نژاد، دکتر سید حمید خداداد حسینی، دکتر بهروز دری، دکتر بابک سهرابی، دکتر اصغر مشبکی، دکتر محمد رضا مهرگان، دکتر علی اصغر فانی، دکتر اسداله کردنائیج تخصصی برنامه ریزی و آمایش فضا : رضا اکبریان، زهرا احمدی پور، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، محمد حسین پاپلی یزدی، احمد پوراحمد، محمد رضا ثروتی، محمد رضا حافظ نیا، کرامت اله زیاری، سیاوش شایان، محمد شریفی کیا، سیدیحیی صفوی، محمدمهدی عزیزی، بهلول علیجانی، عباس علی محمدی، منوچهر فرج زاده اصل، اصغر نظریان، مجتبی یمانی تخصصی پژوهش های حقوق تطبیقی : دکتر محمد علی اردبیلی، دکتر مرتضی شهبازی نیا، دکتر محمود صادقی، دکتر سید حسین صفایی، دکتر ابراهیم عزیزی، دکتر محمد عیسائی تفرشی، دکتر کوروش کاویانی، دکتر سید مصطفی محقق داماد، دکتر حسین مهر پور محمد آبادی، دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، دکتر سید محمد هاشمی تخصصی جغرافیا: رضا اکبریان، زهرا احمدی پور، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، سید علی بدری، محمد حخسین پاپلی یزدی، محمد رضا ثروتی، محمد رضا حافظ نیا، سیاوش شایان، پرویز ضیاییان، مهدی پور طاهری، بهلول علیجانی، عباس علی محمدی، منوچهر فرح زاده اصل، مجتبی یمانی 

نشانی: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله مدرس علوم انسانی


آرشیو نشریه: