مجلاتکتاب ماه ادبیات و فلسفه


توقف انتشار

از سال 1386 نشریه کتاب ماه ادبیات و فلسفه به دو مجله به نام های 1. کتاب ماه ادبیات 2. کتاب ماه فلسفه تفکیک شده است.


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: خانه کتاب ایران

مدیر مسئول: احمد مسجد جامعی

سردبیر: علی اصغر محمد خانی

وب سایت: http://www.ketabmah.ir

 

 

 

 

 


آرشیو نشریه: