مجلاتجهان کتاب


 


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: طلیعه خادمیان 

مدیر مسئول: طلیعه خادمیان 

نشانی: تهران، خیابان بهار شیراز، خیابان اتابک، کوچه مولوی، شماره 5 

تلفکس:20-77642519،77531342(021) 

وب سایت: http://www.magiran.com

پست الکترونیک: info@jahaneketab.ir

 

 


آرشیو نشریه: