مجلاتکتاب نقد


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مدیر مسئول: علی‌اکبر رشاد

سردبیر: عطاالله رفیعی‌آتانی

مدیر اجرایی: محمد حسن استادمیرزا

هیئت تحریریه: محمود حکمت‌نیا، عبدالحسین خسروپناه، علی‌اکبر رشاد، عطاالله رفیعی‌آتانی، محمدجواد رودگر، حمیدرضا شاکرین، سیدمحمد حسین کاظمینی، سید حسین میرمعزی

نشانی: قم ـ صندوق پستی:179-37185

تلفن:5-37603571(025)     فکس: 37602997(025)

وب سایت: http://magazines.iict.ac.ir

پست الکترونیک: ketab-e-naghd@iict.ac.ir


آرشیو نشریه: