مجلاتالهیات تطبیقی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: دکتر جعفر شانظری

سردبیر: دکتر مهدی دهباشی

مدیر اجرایی: خانم بهشتی

هیئت تحریریه: دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر محمد ایلخانی، دکتر احمد بهشتی، دکتر سید احمد تویسرکانی، دکتر محسن جهانگیری، دکتر نصرالله حکمت، دکتر بمانعلی دهقان منگابادی، دکتر محمد ذبیحی، دکتر عباس زراعت، دکتر روح الله عالمی، دکتر محمد کاظم عمادزاده، دکتر حسین فلاحی اصل، دکترقاسم کاکایی، دکتر سید هاشم گلستانی

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه و کلام، دفتر مجله الهیات تطبیقی

تلفن: 37932623(031)   

وب سایت: http://uijs.ui.ac.ir

پست الکترونیک: Coth@ui.ac.ir


آرشیو نشریه: