مجلاتترجمان وحی


فرهنگی، اجتماعی


دوره انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: سازمان اوقاف و امورخیریه 

مدیر مسئول: محمد نقدی 

سردبیر: محمد نقدی 

نشانی: قم، خیابان شهدا، کوچه شماره 39، پلاک 12 . صندوق پستی: قم، 3984-37185 

تلفن: 17-7789315(0251) فکس: 7789319(0251)

  وب سایت: www.cthq.ir/

پست الکترونیک:quran@cthq.ir 


آرشیو نشریه: