مجلاتپژوهش های منظر شهر


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دکتر علی اسدپور

مدیر مسئول: دکتر علی اسدپور

سردبیر: دکتر علی اسدپور

هیئت تحریریه: دکتر محسن فیضی، دکتر مصطفی بهزادفر، دکتر فرهنگ مظفر، دکتر مهدی زندیه، دکتر فاطمه مهدیزاده سراج، دکتر پویا دولابی، دکتر مهدی خاکزند

نشانی: شیراز، بلوار چمران، خیابان نیایش

وب سایت: http://www.julr.ir

پست الکترونیک: ulr.journal@gmail.com


آرشیو نشریه: