مجلاتگلستانه


 


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: مسعود شهامی پور 

مدیر مسئول: مسعود شهامی پور 

سردبیر: مسعود شهامی پور 

مدیر اجرایی: علی علیخانی فرد 

نشانی: تهران، 4715-19395 

تلفن:   44659035(021)   فکس: 44659036(021)

پست الکترونیک: thegolestaneh@gmail.com 


آرشیو نشریه: