مجلاتهنرهای زیبا


 توقف انتشار

از تابستان 1389 نشریه هنرهای زیبا به سه مجله به نام های 1. هنرهای نمایشی و موسیقی 2. هنرهای تجسمی 3. معماری و شهرسازی تفکیک شده است.


رتبه علمی: علمی-پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر سیدمحسن حبیبی

سردبیر: دکتر محمدمهدی عزیزی

نشانی: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا

وب سایت: https://jhz.ut.ac.ir/  

 

 


آرشیو نشریه: