مجلاتباغ نظر


 


رتبه علمی: علمی-پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دکتر سید امیر منصوری

مدیر مسئول: دکتر سید امیر منصوری

سردبیر: دکتر احمد پوراحمد

هیات تحریریه: دکتر صادق آیینه وند، دکتر مجتبی انصاری، دکتر احمد پوراحمد، دکتر شهره جوادی، دکتر محمد خزایی، دکتر رضا داوری، دکتر داراب دیبا، دکتر مهدی شیبانی، دکتر علیرضا نوروز یطلب

نشانی:  تهران. خیابان آزادی. خیابان دکتر قریب. شماره 23.  

تلفن : 66435985 فکس : 66915830

وب سایت: www.bagh-sj.com

پست الکترونیک: baghnazar@yahoo.com


آرشیو نشریه: