مجلاتزبان و ادب فارسی


 


رتبه علمی: علمی- پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز

مدیرمسئول: دکتر محمد مهدی پور 

سردبیر: دکتر محمد مهدی پور

مدیر داخلی: محمد محمودی اصل

هیات تحریریه: دکتر عباس ماهیار، دکتر تقی پورنامداریان، دکتر معصومه معدن کن، دکتر منوچهر اکبری، دکتر فاطمه مدرسی، دکتر میر جلیل اکرمی، دکتر محمود بشیری، دکتر خلیل حدیدی، دکتر رحمان مشتاق مهر، دکتر چنگیز مولایی، دکتر اسدالله واحد

نشانی: تبریز،دانشگاه تبریز،دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی،دفتر نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

تلفن: 3392131(0411)

وب سایت:  http://perlit.tabrizu.ac.ir

پست الکترونیک:  nashrieh-adabiat@tabrizu.ac.ir


آرشیو نشریه: