مجلاتویژه نامه نامه فرهنگستان - گویش شناسی


 


دوره انتشار: ویژه نامه

صاحب امتیاز: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

مدیر مسئول: غلامعلی حداد عادل

سردبیر: احمد سمیعی (گیلانی)

دبیر: علی اشرف صادقی

هیات تحریریه: عبدالمحمد آیتی، محمدرضا ترکی، غلامعلی حداد عادل، محمد دبیرمقدم، حسن رضائی باغ بیدی، بهمن سرکاراتی، احمد سمیعی (گیلانی)، علی اشرف صادقی، کامران فانی، ابوالحسن نجفی، محمدرضا نصیری.

نشانی: تهران، بزرگراه حقانی، بعد از ایستگاه مترو، مجموعه فرهنگستانها، فرهنگستان زبان و ادب فارسی - کد پستی: 1538633211 صندوق پستی: 6394-15875

تلفن :48 - 88642339 فکس: 88642500

نشانی الکترونیک: http://www.persianacademy.ir/fa/vn.aspx

پست الکترونیکی: farnameh@persianacademy.ir


آرشیو نشریه: