مجلاتسخن عشق


 توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

مدیرمسئول: دکتر سید محمد جواد وزیری فرد

سردبیر: دکتر عباسعلی وفایی


آرشیو نشریه: