مجلاترشد آموزش زبان و ادب فارسی


علوم انسانی


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش 

مدیرمسئول: محمد ناصری 

سردبیر: دکتر محمد رضا سنگری 

مدیر داخلی: جواهر موذنی 

نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، ‌ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش، پلاک 266، دفتر انتشارات کمک آموزشی .

تلفن: 88301482، 88305862 (021) 

وب سایت:  www.roshdmag.ir/

پست الکترونیک:   adabiyatfarsi@roshdmag.ir 


 آرشیو نشریه: