مجلاتپژوهش در زبان و ادبیات عربی


 


درجه علمی: علمی- پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان 

مدیرمسئول: دکتر سردار اصلانی 

سردبیر: دکتر محمد خاقانی اصفهانی

مدیر اجرایی: محمودرضا علیمی 

هیات تحریریه: دکتر سید محمدرضا ابن الرسول، دکتر عبد الغنی ایروانی ‌زاده، دکتر محمد خاقانی اصفهانی، دکتر منصوره زرکوب، دکتر نصراللّه شاملی، دکتر محمود شکیب ‌انصاری، دکتر محمد فاضلی، دکتر سید فضل الله میرقادری، دکتر سید علی میرلوحی، دکتر محمد مصطفی ابوالخیر، دکتر محمد کاظم البکاء، دکتر سعد عبد العزیز مصلوح 

نشانی: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده زبانهای خارجی .

تلفن: 7932115(0311)  فکس: 6687391(0311)

وب سایت:uijs.ui.ac.ir

پست الکترونیک:langresjour@fgn.ui.ac.ir  


 آرشیو نشریه: