مجلاتپیام سبزاندیشان


این نشریه از سال 1391 به صورت الکترونیکی چاپ می شود.


صاحب امتیاز: فریبا نوری مجد 

مدیرمسئول: فریبا نوری مجد 

سردبیر: محمد رضا ترابی  


آرشیو نشریه: