مجلاتنقدنامه زبان و ادبیات فارسی


بررسی و تحلیل بخشی از آثار و مآخذ درسی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ها


به کوشش: دکتر حسینعلی قبادی / مهدی سعیدی

با همکاری: سپیده سیدفرجی و ثورالله نوروزی داوودخانی

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به مناسبت کنگره بین المللی علوم انسانی

چاپ اول: اسفند1385

 

 

 

 

 


آرشیو نقدنامه: