مجلاتکاوش نامه ادبیات تطبیقی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه رازی

مدیر مسئول: تورج زینی وند

سردبیر: تورج زینی وند

مدیر اجرایی : نسرین عزیزی

هیئت تحریریه: جهانگیر امیری، سید احمد پارسا، سوسن جبری، تورج زینی وند، وحید سبزیان پور، علی سلیمی، محمد مهدی شریفیان، قهرمان شیری، حامد صدقی، علی محمدی، یحیی معروف، فرامرز میرزایی

نشانی: کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله کاوش نامه ادبیات تطبیقی

تلفکس: 34283903(083)

وب سایت: http://jccl.razi.ac.ir

پست الکترونیک: Comparativeliterature90@razi.ac.ir


آرشیو نشریه: