مجلاتکتاب ماه ادبیات


تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب- ادبی


دوره انتشار: ماهنامه 

صاحب امتیاز: خانه کتاب ایران 

سردبیر: دکتر منوچهر اکبری

معاون سردبیر: محمود رحیمی  

نشانی:تهران ایران-تهران-خیابان انقلاب-بین خیابان های برادران مظفر و فلسطین جنوبی-پلاک 1178 . .صندوق پستی: 1455-13145 کد پستی: 1315773411

 فکس: 66415360

وب سایت:  http://www.ketabmah.ir

پست الکترونیک:kmadabiyat@gmail.com  


آرشیو نشریه: