مجلاتپژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)


 این نشریه تا شماره 21  با نام پژوهشنامه زبان و ادب فارسی منتشر شده است.


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

مدیرمسئول: دکتر مهدی محقق

سردبیر: دکترسیدعلی اصغر میرباقری فرد

 مدیر اجرایی: مرضیه جلالی

هیات تحریریه: دکتر مهری باقری، دکتر تقی پورنامداریان، دکتر جلیل تجلیل، دکتر منصور رستگار فسایی، دکتر یحیی طالبیان، دکتر محمود عابدی، دکتر مهدی محقق، دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد، دکتر محمدجعفر یاحقی، دکتر حسین آقاحسینی

 نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کد پستی: 81744.

تلفن :  7932097(0311) فکس: 7933151(0311)

 وب سایت: uijs.ui.ac.ir

پست الکترونیک: gawhar@litr.ui.ac.ir


 آرشیو نشریه: