مجلاتمتن پژوهی ادبی


زبان وادب سابق


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی 

مدیرمسئول: دکتر عباسعلی وفایی 

سردبیر: دکتر عباسعلی وفایی 

مدیر اجرایی: رقیه کاردل ایلواری

شورای نویسندگان: دکتر محسن ابوالقاسمی، دکتر محمد حسین بیات، دکتر احمد تمیم داری، دکتر مریم حسینی، دکتر کاظم دزفولیان، دکتر حبیب اله عباسی، دکتر حسینعلی قبادی، دکتر میر جلال الدین کزازی، دکتر سعید واعظ، دکتر عباسعلی وفایی 

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، علامه طباطبایی جنوبی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، کد پستی:1997967556 .

تلفکس: 88683705(021)

وب سایت:http://ltr.atu.ac.ir

پست الکترونیک:   zaban.adab@gmail.com   ;zaban.adab@atu.ac.ir


آرشیو نشریه: