مجلاتفرهنگ و ادبیات عامه


  


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس

مدیرمسئول و سردبیر: حسن ذوالفقاری

مدیر داخلی: زهره غیاثی شهری

هیات تحریریه: دکتر محمد رضا صرفی، ناصر نیکوبخت، جلال الدین رفیع فر، نعمت الله فاضلی، سید مصطفی مختاباد، احمد تمیم داری، محمد جعفر یاحقی

تلفن:82883649(021)

 وب سایت: http://cfl.modares.ac.ir/

پست الکترونیک: folklore_iran@modares.ac.ir


آرشیو نشریه: