مجلات


نامه انجمن


 


دوره انتشار:           فصلنامه

صاحب امتیاز:        انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مدیرمسئول:         محمد رضا نصیری

سردبیر:      توفیق ه. سبحانی

هیات تحریریه:  سید عبدالله انوار، سید محمد دبیر سیاقی، علی رواقی، علی فاضل، مهدی محقق، محمد رضا نصیری، عبدالحسین نوایی، توفیق ه. سبحانی

نشانی:  خیابان ولی عصر(ع)، پل امیر بهادر، خیابان سرگرد بشیری شماره 100 صندوق پستی: 163/13345. تلفن:  5374531-021 فکس:  5374530-021

پست الکترونیک:    anjoman@morava.net

آرشیو نشریه: