مجلات


نامه انجمن


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مدیرمسئول: محمد رضا نصیری

سردبیر: توفیق ه. سبحانی

هیات تحریریه: سید عبدالله انوار، سید محمد دبیر سیاقی، علی رواقی، علی فاضل، مهدی محقق، محمد رضا نصیری، عبدالحسین نوایی، توفیق ه. سبحانی

نشانی: خیابان ولی عصر(ع)، پل امیر بهادر، خیابان سرگرد بشیری شماره 100 صندوق پستی: 163/13345.

تلفن:  5374531-021 فکس:  5374530-021

پست الکترونیک:  anjoman@morava.net


آرشیو نشریه: