مجلاتآشنا


توقف انتشار 


دوره انتشار: دو ماهنامه

صاحب امتیاز: بنیاد اندیشه اسلامی 

مدیرمسئول: مرتضی بهشتی 

سردبیر: محمد دزفولی


 آرشیو نشریه: