مجلاتادبیات پارسی معاصر


 


 درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدیرمسئول: حمیدرضا آیت‌اللهی

سردبیر: ابوالقاسم رادفر

مدیر اجرایی: بهناز عبادی

 نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان  64 غربی، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی 6419- 14155

تلفن:88052301     فکس: 88053935

وب سایت: http://contemporarylit.ihcs.ac.ir/

پست الکترونیک:  cont.persianlit@ihcs.ac.ir


 آرشیو نشریه: