محمد جلوداری ممقانی

دکتری

حوزه (های) آثار:
اقتصاد

سازمان/شرکت: علامه طباطبایی

نام بخش: اقتصاد

عنوان مقاله: ارزیابی پیوندهای بین بخشی با استفاده از روش بردار ویژه (مطالعه موردی: استان تهران)

حوزه (های) تخصصی: مدل های داده_ستانده

تعداد نمایش: 348
چکیده

عنوان مقاله: بررسی کمی تعاملات بخش های اصلی اقتصاد کشور در قالب تحلیل مسیر ساختاری

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد صنعتی

تعداد نمایش: 535
چکیده