محمد عجم

حوزه (های) آثار:
تاریخ
سیاسی

عنوان مقاله: خلیج فارس در قراردادهای عربی و معاهدات و حقوق بین المللی

حوزه (های) تخصصی: خلیج فارس و دریای خزر سند شناسی و سندپژوهی

تعداد نمایش: 268
چکیده

عنوان: کنفرانس منطقه ای ایده بردباری و گذشت در آسیای مرکزی و مشکلات اولیه پیشگیری از منازعات قومی

حوزه (های) تخصصی: منطقه آسیای مرکزی و قفقاز (اوراسیا)

تعداد نمایش: 206
چکیده

عنوان مقاله: اسامی جغرافیایی باستانی میراث بشریت پژوهشی در مورد دو نام خلیج فارس و خزر و چالشهای فرا روی

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای فرهنگی

تعداد نمایش: 310
چکیده

عنوان مقاله: خلیج فارس نامی به قدمت تاریخ

حوزه (های) تخصصی: مسایل منطقه ای

تعداد نمایش: 229
چکیده

عنوان مقاله: مشکل صحرا ، نقش الجزایر و روابط شکننده با مغرب

حوزه (های) تخصصی: منطقه آفریقا

تعداد نمایش: 267
چکیده