محسن رنانی

دکتری

حوزه (های) آثار:
اقتصاد
سیاسی
روانشناسی
علوم اجتماعی
حقوق
مدیریت

سازمان/شرکت: اصفهان

نام بخش: اقتصاد

عنوان مقاله: نقد عقلانیت کلاسیک؛ رویکرد عقلانیت محدود (مرزبندی شده) سایمون

حوزه (های) تخصصی: روش شناسی علم اقتصاد

تعداد نمایش: 1
چکیده

عنوان مقاله: بررسی وزن دهی به آرا در نظریة رأی گیری با رویکرد اقتصاد تجربی

حوزه (های) تخصصی: مدل هایی از فرآیندهای سیاسی،رانت خواری،انتخابات،رویه رای گیری

تعداد نمایش: 127
چکیده

عنوان مقاله: Economic Valuation of Cultural Goods (Case Study: Isfahan City of Arts)

حوزه (های) تخصصی: کالاهای عمومی

تعداد نمایش: 180
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل اقتصادی آزادی

حوزه (های) تخصصی: مدل هایی از فرآیندهای سیاسی،رانت خواری،انتخابات،رویه رای گیری

تعداد نمایش: 228
چکیده

عنوان مقاله: اشتغال غیررسمی و رقابت پذیری صنایع با فناوری پایین

حوزه (های) تخصصی: نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار

تعداد نمایش: 401
چکیده

عنوان مقاله: رتبه بندی رقابت پذیری صنایع بر اساس شاخص انعطاف پذیری نیروی کار

حوزه (های) تخصصی: تکنولوژی کشاورزی،خدمات توسعه ای

تعداد نمایش: 574
چکیده

عنوان مقاله: بخش غیررسمی و ظرفیت مالیاتی از دست رفته (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

حوزه (های) تخصصی: تعلق مالیاتی اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی

تعداد نمایش: 598
چکیده

عنوان مقاله: تخصیص بهینه دریافتی های نفتی دولت (مطالعه موردی: ج. ا. ایران)

حوزه (های) تخصصی: اداره بخش عمومی،حسایداری و حسایرسی بخش عمومی

تعداد نمایش: 537
چکیده

عنوان مقاله: شبیه سازی الگوی پولی برای وزن دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد

تعداد نمایش: 450
چکیده

عنوان مقاله: برآورد تعادلی و بلندمدت سطح عمومی قیمتها و آزمون خنثایی پول در ایران

حوزه (های) تخصصی: سطح عمومی قیمت ها،تورم

تعداد نمایش: 406
چکیده

عنوان مقاله: سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی: بررسی مقایسه ای استان های ایران

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد مدیریت جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی توسعه

تعداد نمایش: 1058
چکیده

عنوان مقاله: گذار از گذار سوم: پیش شرط توسعه در ایران امروز

حوزه (های) تخصصی: تحلیل های کلان توسعه

تعداد نمایش: 944
چکیده

عنوان مقاله: شرح و بسطی بر مقدمه «انتظارات و خنثایی پول»

حوزه (های) تخصصی: نوبلیست ها تقاضای پول

تعداد نمایش: 1020
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل نظری مداخله در کاتالاکسی و ناکارایی سیاست های اقتصادی

حوزه (های) تخصصی: سایر مکتب اتریشی

تعداد نمایش: 813
چکیده

عنوان مقاله: مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی

حوزه (های) تخصصی: حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی

تعداد نمایش: 1141
چکیده

عنوان مقاله: نقش منابع هویت و معرفت در تشکیل سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی

تعداد نمایش: 506
چکیده

عنوان مقاله: پیامدهای اخلاقی تورم

حوزه (های) تخصصی: سایر

تعداد نمایش: 616
چکیده

عنوان مقاله: دولت نفوذهای ناهمگن: تاثیر قانون اساسی بر ساختار دولت و اقتصاد در ایران

حوزه (های) تخصصی: بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

تعداد نمایش: 964
چکیده

عنوان مقاله: تأملات ایرانی: کاهش سرمایه اجتماعی و ناکامی سیاست های اقتصادی در ایران

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد سیاسی نقاشان

تعداد نمایش: 517
چکیده

عنوان: گفت و گو: بی ثباتی مستمر؛ اصلی ترین مانع توسعه

حوزه (های) تخصصی: مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن جامعه شناسی توسعه

تعداد نمایش: 548
چکیده

عنوان مقاله: نقش دولت در اصلاحات نهادی از طریق قانونگذاری

حوزه (های) تخصصی: برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاستگذاری عمومی

تعداد نمایش: 541
چکیده

عنوان مقاله: کاتالاکسی و عدالت: بررسی پیامدهای توزیعی مداخله در کاتالاکسی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

حوزه (های) تخصصی: نابرابری،عدالت و سایر ضوابط و شاخص های نرماتیو

تعداد نمایش: 521
چکیده

عنوان مقاله: ارایه الگویی برای رشد اقتصادی ایران: برخی ملاحظات نهادی

حوزه (های) تخصصی: مدل های برنامه ریزی،سیاست ها

تعداد نمایش: 729
چکیده

عنوان مقاله: رشد بهینه اقتصادی پایا و هزینه های عمومی در ایران: یک تحلیل پویا

حوزه (های) تخصصی: کارائی،مالیات بهینه سیاست های مالی و پولی در توسعه

تعداد نمایش: 819
چکیده

عنوان مقاله: مساله نابرابری

حوزه (های) تخصصی: مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن

تعداد نمایش: 885
چکیده

عنوان مقاله: استراتژی نیل به قلمرو سرحدی تکنولوژی : فراتر از مزیت نسبی

حوزه (های) تخصصی: تغییر تکنولوژیکی، انتخاب،نتایج،فرآیندها،اشاعه

تعداد نمایش: 409
چکیده

عنوان مقاله: چهار نسل اقتصاددان و نقش آنان در تحولات اقتصاد معاصر ایران

حوزه (های) تخصصی: نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم

تعداد نمایش: 637
چکیده

عنوان مقاله: آیا سرمایه اجتماعی ، واقعا سرمایه است ؟

حوزه (های) تخصصی: نظریه های توسعه

تعداد نمایش: 822
چکیده

عنوان مقاله: ساختار بازار کار و موانع رشد تولید و اشتغال در ایران

حوزه (های) تخصصی: مباحث ویژه مدیریت دولتی

تعداد نمایش: 477
چکیده

عنوان مقاله: استراتژی نیل به قلمرو سرحدی تکنولوژی : فراتر از مزیت نسبی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک تکنولوژی و توسعه

تعداد نمایش: 417
چکیده

عنوان مقاله: رانت جویی و هزینه های اجتماعی آن

حوزه (های) تخصصی: مدل هایی از فرآیندهای سیاسی،رانت خواری،انتخابات،رویه رای گیری

تعداد نمایش: 1020
چکیده

عنوان مقاله: تعیین اولویت های کاربرد ذخایر گازی ایران (دوره مطالعه 1410-1385).

حوزه (های) تخصصی: ذخایر،تولید،صادرات،حمل و نقل و بازاریابی

تعداد نمایش: 539
چکیده

عنوان مقاله: بررسی آثار تغییر فروض در مدل انتظارات و خنثایی پول لوکاس

حوزه (های) تخصصی: سطح عمومی قیمت ها،تورم

تعداد نمایش: 841
چکیده

عنوان مقاله: رابطه حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا

حوزه (های) تخصصی: حقوق دارائی معنوی

تعداد نمایش: 1126
چکیده

عنوان مقاله: ارائه یک مدل معادلات تفاضلی برای بررسی دورهای تجاری « مورد کاوی تجربی اقتصاد ایران 83-1353 )

حوزه (های) تخصصی: نوسانات تجاری،دورهای تجاری

تعداد نمایش: 1259
چکیده

عنوان مقاله: تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت‎های محلی

حوزه (های) تخصصی: تضاد،اتحاد

تعداد نمایش: 795
چکیده

عنوان مقاله: جهانی شدن ، مثل بالغ شدن

حوزه (های) تخصصی: همگرایی اقتصادی

تعداد نمایش: 510
چکیده

عنوان مقاله: چرا رشد چین‌، چنین‌ شتابان‌ است‌؟

حوزه (های) تخصصی: مدل های برنامه ریزی،سیاست ها

تعداد نمایش: 450
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه تمرکززدایی مالی و اندازه دولت در ایران

حوزه (های) تخصصی: ساختار،گستره و عملکرد دولت

تعداد نمایش: 886
چکیده

عنوان مقاله: رابطه متقابل دموکراسی ، آزدی اقتصادی و تامین اجتماعی

حوزه (های) تخصصی: تامین اجتماعی

تعداد نمایش: 609
چکیده

عنوان مقاله: تأمین اجتماعی و دموکراسی

حوزه (های) تخصصی: تامین اجتماعی

تعداد نمایش: 432
چکیده

عنوان مقاله: به سوی یک تئوری در حقوق مالکیت

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد مدیریت

تعداد نمایش: 1041
چکیده

عنوان مقاله: ساختار اشتغال در بخش غیر رسمی کشور

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی

تعداد نمایش: 490
چکیده

عنوان مقاله: بررسی میزان اشتغال فارغ التحصیلان مهارت های کاردانش

حوزه (های) تخصصی: مشاوره شغلی

تعداد نمایش: 518
چکیده

عنوان مقاله: استراتژی‌ نیل‌ به‌ قلمرو سرحدی‌ تکنولوژی‌: فراتر از مزیت‌ نسبی‌

حوزه (های) تخصصی: صنعتی شدن،صنایع خدماتی و تولیدی،انتخاب تکنولوژی

تعداد نمایش: 361
چکیده

عنوان مقاله: سازماندهی‌ توسعه‌: مقایسه‌ نظامهای‌ ملی‌ کارآفرینی‌ در سوئد و کره‌ جنوبی‌

حوزه (های) تخصصی: ابداع و اختراع،فرآیندها و انگیزه ها،تحقیق و توسعه

تعداد نمایش: 548
چکیده