حسین آگهی

حوزه (های) آثار:
اقتصاد
کتابداری
تربیت بدنی
زنان
علوم اجتماعی
جغرافیا

عنوان مقاله: ارزیابی فرهنگ کارآفرینی و عوامل مؤثر بر شکست کارآفرینان کشاورزی در شهرستان کرمانشاه

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای رفتاری و فرهنگی

تعداد نمایش: 76
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل کیفی چالش های فراروی صنایع تبدیلی انواع میوه در استان کرمانشاه (کاربرد نرم افزار NVivo)

حوزه (های) تخصصی: روش های کمی در جغرافیا جغرافیای صنعتی

تعداد نمایش: 162
چکیده

عنوان مقاله: تعیین راهبرد های مناسب برای ورزش روستایی با تأکید بر ورزش های بومی شهرستان کرمانشاه

حوزه (های) تخصصی: مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها

تعداد نمایش: 220
چکیده

عنوان مقاله: شناسایی چالش های بازاریابی کارآفرینان کشاورزی شهرستان کرمانشاه

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای اقتصادی

تعداد نمایش: 159
چکیده

عنوان مقاله: عملکرد دهیاری های دهستان بالادربند شهرستان کرمانشاه از دیدگاه دهیاران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت روستایی

تعداد نمایش: 180
چکیده

عنوان مقاله: بررسی موانع و راهکارهای مناسب توسعة مشاغل خانگی روستایی شهرستان اسلام آباد غرب

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای اقتصادی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی روستایی و عشایر

تعداد نمایش: 188
چکیده

عنوان مقاله: اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه مشاغل خانگی زنان روستایی

حوزه (های) تخصصی: زن و اقتصاد توانمندسازی زنان

تعداد نمایش: 201
چکیده

عنوان مقاله: واکاوی چالش های مدیریت روستایی با رویکرد کیفی تئوری بنیانی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت روستایی

تعداد نمایش: 434
چکیده

عنوان مقاله: عوامل موثربرموفقیت تعاونی ها:مطالعه موردی تعاونی های تولیدی محصولات خارج ازفصل دراستان کرمانشاه

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی

تعداد نمایش: 471
چکیده

عنوان مقاله: نیازسنجی آموزشی زنان روستای قمام شهرستان سنقر (بر مبنای مدل بوریچ و تحلیل کوادرانت)

حوزه (های) تخصصی: زن در ایران زن در حوزه علوم

تعداد نمایش: 1132
چکیده

عنوان مقاله: سنجش نگرش روستاییان شهرستان کرمانشاه نسبت به خانه های بهداشت

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی روستایی و عشایر روان شناسی اجتماعی

تعداد نمایش: 426
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی مشارکتی تعاونی تولید روستایی با استفاده از رهیافت PRA ( مطالعه موردی تعاونی تولید فر زیان استان لرستان)

حوزه (های) تخصصی: بازار محصولات کشاورزی و بازاریابی،تعاونی ها جامعه شناسی روستایی و عشایر

تعداد نمایش: 444
چکیده

عنوان مقاله: ارزشیابی و مقایسه KASA(دانش، نگرش، مهارت حرفه ایی و سطح آرزوهای شغلی) کشاورزان تحت پوشش طرح کارشناسان ناظر ذرت با سایر کشاورزان خارج از این طرح شهرستان روانسر در سال زراعی 1385

حوزه (های) تخصصی: منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت جامعه شناسی روستایی و عشایر

تعداد نمایش: 290
چکیده

عنوان مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

حوزه (های) تخصصی: فن آوری اطلاعات ارتباطات علمی

تعداد نمایش: 952
چکیده

عنوان مقاله: سنجش رضامندی روستاییان از شرکت های تعاونی روستایی استان کرمانشاه

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای روستایی

تعداد نمایش: 514
چکیده

عنوان مقاله: ارزشیابی کار زنان روستایی در کشورهای در حال توسعه

حوزه (های) تخصصی: اشتغال زنان

تعداد نمایش: 434
چکیده

عنوان مقاله: بررسی مشکلات تغذیه از دیدگاه بین المللی و سیاستگذاری دولتها

حوزه (های) تخصصی: سیاست گذاری،سیاست های غذایی

تعداد نمایش: 262
چکیده