حسین آگهی

حوزه (های) آثار:
اقتصاد
کتابداری
زنان
علوم اجتماعی
جغرافیا

عنوان مقاله: واکاوی چالش های مدیریت روستایی با رویکرد کیفی تئوری بنیانی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت روستایی

تعداد نمایش: 236
چکیده

عنوان مقاله: عوامل موثربرموفقیت تعاونی ها:مطالعه موردی تعاونی های تولیدی محصولات خارج ازفصل دراستان کرمانشاه

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی

تعداد نمایش: 341
چکیده

عنوان مقاله: نیازسنجی آموزشی زنان روستای قمام شهرستان سنقر (بر مبنای مدل بوریچ و تحلیل کوادرانت)

حوزه (های) تخصصی: زن در ایران زن در حوزه علوم

تعداد نمایش: 872
چکیده

عنوان مقاله: سنجش نگرش روستاییان شهرستان کرمانشاه نسبت به خانه های بهداشت

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی روستایی و عشایر روان شناسی اجتماعی

تعداد نمایش: 252
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی مشارکتی تعاونی تولید روستایی با استفاده از رهیافت PRA ( مطالعه موردی تعاونی تولید فر زیان استان لرستان)

حوزه (های) تخصصی: بازار محصولات کشاورزی و بازاریابی،تعاونی ها جامعه شناسی روستایی و عشایر

تعداد نمایش: 298
چکیده

عنوان مقاله: ارزشیابی و مقایسه KASA(دانش، نگرش، مهارت حرفه ایی و سطح آرزوهای شغلی) کشاورزان تحت پوشش طرح کارشناسان ناظر ذرت با سایر کشاورزان خارج از این طرح شهرستان روانسر در سال زراعی 1385

حوزه (های) تخصصی: منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت جامعه شناسی روستایی و عشایر

تعداد نمایش: 174
چکیده

عنوان مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

حوزه (های) تخصصی: فن آوری اطلاعات ارتباطات علمی

تعداد نمایش: 763
چکیده

عنوان مقاله: سنجش رضامندی روستاییان از شرکت های تعاونی روستایی استان کرمانشاه

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای روستایی

تعداد نمایش: 357
چکیده

عنوان مقاله: ارزشیابی کار زنان روستایی در کشورهای در حال توسعه

حوزه (های) تخصصی: اشتغال زنان

تعداد نمایش: 279
چکیده

عنوان مقاله: بررسی مشکلات تغذیه از دیدگاه بین المللی و سیاستگذاری دولتها

حوزه (های) تخصصی: سیاست گذاری،سیاست های غذایی

تعداد نمایش: 165
چکیده