زری نعیمی

حوزه (های) آثار:
ادبیات

عنوان مقاله: گم/ مقایسه دو اثر در نگاهی کلی


تعداد نمایش: 143
چکیده

عنوان مقاله: حرکت از نیمه جدی به نیمه مضحک


تعداد نمایش: 141
چکیده

عنوان مقاله: یادداشتی بر داستان من


تعداد نمایش: 157
چکیده

عنوان مقاله: لذت استراق سمع!


تعداد نمایش: 166
چکیده

عنوان مقاله: تولد داستان دفاع مقدس


تعداد نمایش: 169
چکیده

عنوان مقاله: تیستو؛ توهم معنا در جهان بی معنا


تعداد نمایش: 201
چکیده

عنوان مقاله: در باب اقتدار طنز پسامدرن


تعداد نمایش: 184
چکیده

عنوان مقاله: رئالیسم عاشقانه گلی ترقی


تعداد نمایش: 161
چکیده

عنوان مقاله: زبان در کوچه تجاهل


تعداد نمایش: 138
چکیده

عنوان مقاله: ناهم خوانی تخیل و زبان


تعداد نمایش: 167
چکیده

عنوان مقاله: در جدال خوش پایان خیر و شر


تعداد نمایش: 148
چکیده

عنوان مقاله: تأسف ما را می خورد


تعداد نمایش: 133
چکیده

عنوان مقاله: شباویز: 5 از 100


تعداد نمایش: 165
چکیده

عنوان مقاله: از بچه های اعماق


تعداد نمایش: 118
چکیده

عنوان مقاله: صدای روشنفکران، صدای روشن هستی


تعداد نمایش: 144
چکیده

عنوان مقاله: خویشاوندی حقیقت و زیبایی


تعداد نمایش: 142
چکیده

عنوان مقاله: ذهنی زیبا اما...


تعداد نمایش: 158
چکیده

عنوان مقاله: داستان نویسی یا شعبده بازی


تعداد نمایش: 122
چکیده

عنوان مقاله: اخراج باید گردد


تعداد نمایش: 160
چکیده

عنوان مقاله: بر منکرانش سلام


تعداد نمایش: 118
چکیده

عنوان مقاله: درآمدی بر نقد صمد، ساختار یک اسطوره


تعداد نمایش: 141
چکیده

عنوان مقاله: بیایید «مد» بسازیم


تعداد نمایش: 171
چکیده

عنوان مقاله: اندر قضایای آمدن جن صمد به سراغ کرمانی


تعداد نمایش: 154
چکیده

عنوان مقاله: رمزگشایی از روح میلیتاریستی تمدن مدرن


تعداد نمایش: 147
چکیده

عنوان مقاله: رویاهای کلاغ محمد هادی


تعداد نمایش: 151
چکیده

عنوان مقاله: ادراک زیباشناسانه فاجعه


تعداد نمایش: 139
چکیده

عنوان مقاله: وقتی خدا از پادشاهی خسته شد


تعداد نمایش: 143
چکیده

عنوان مقاله: دنیای فرانکلین


تعداد نمایش: 146
چکیده

عنوان مقاله: نفوذ به نیمه ممنوعه


تعداد نمایش: 141
چکیده

عنوان مقاله: مرگ سوژه ای زیبا


تعداد نمایش: 143
چکیده

عنوان مقاله: اسیر شهر خاکستری


تعداد نمایش: 138
چکیده

عنوان مقاله: اماهای مهم اکبرپور


تعداد نمایش: 135
چکیده

عنوان مقاله: هزار و یک داستان

حوزه (های) تخصصی: گونه های معاصر

تعداد نمایش: 217
چکیده

عنوان مقاله: هزار و یک داستان

حوزه (های) تخصصی: نقد و معرفی کتاب(review)

تعداد نمایش: 247
چکیده

عنوان مقاله: فروپاشی یک استعداد در هاله ملکوت

حوزه (های) تخصصی: ادبیات داستانی

تعداد نمایش: 232
چکیده

عنوان مقاله: فقط بچه ها بخوانند

حوزه (های) تخصصی: ادبیات کودک و نوجوان

تعداد نمایش: 223
چکیده

عنوان مقاله: هزار و یک داستان

حوزه (های) تخصصی: نقد و معرفی کتاب(review)

تعداد نمایش: 225
چکیده

عنوان مقاله: هزار و یک داستان

حوزه (های) تخصصی: نقد و معرفی کتاب(review)

تعداد نمایش: 216
چکیده

عنوان مقاله: فقط بچه ها بخوانند

حوزه (های) تخصصی: ادبیات کودک و نوجوان

تعداد نمایش: 240
چکیده

عنوان مقاله: فقط بچه ها بخوانند

حوزه (های) تخصصی: ادبیات کودک و نوجوان

تعداد نمایش: 231
چکیده

عنوان مقاله: نظام دو قطبی در ادبیات و قربانیان آن

حوزه (های) تخصصی: سبکها و جریانهای ادبی

تعداد نمایش: 270
چکیده

عنوان مقاله: عنکبوت و مگس

حوزه (های) تخصصی: نقد و معرفی آثار

تعداد نمایش: 298
چکیده

عنوان مقاله: فقط بچه ها بخوانند

حوزه (های) تخصصی: ادبیات کودک و نوجوان

تعداد نمایش: 214
چکیده

عنوان مقاله: افشای فمینیسم ایرانی : گامی فراتر از رویا

حوزه (های) تخصصی: ادبیات داستانی

تعداد نمایش: 227
چکیده

عنوان مقاله: فقط بچه ها بخوانند

حوزه (های) تخصصی: نقد و معرفی آثار

تعداد نمایش: 224
چکیده

عنوان مقاله: داستان چند بعدی

حوزه (های) تخصصی: ادبیات داستانی

تعداد نمایش: 208
چکیده

عنوان مقاله: هیولایی با هزار سر و یک سودا: بازخوانی انتقادی «شعر کودک و نوجوان» احمد شاملو

حوزه (های) تخصصی: شعر ادبیات کودک و نوجوان

تعداد نمایش: 280
چکیده

عنوان مقاله: عفریت درون کودک

حوزه (های) تخصصی: مفاهیم کلی تخیل و ادبیات کودک و نوجوان

تعداد نمایش: 462
چکیده

عنوان مقاله: گزارشی از یک میزگرد: کودکی مطلوب در غیاب شر

حوزه (های) تخصصی: مفاهیم کلی تخیل و ادبیات کودک و نوجوان

تعداد نمایش: 477
چکیده

عنوان مقاله: نقد فصل: کودکان و روشنفکران (نقد و بررسی دو کتاب کلاته کار و کلاته نان)

حوزه (های) تخصصی: نقد و معرفی آثار

تعداد نمایش: 362
چکیده

عنوان مقاله: نقد فصل: حدیث گلشیری و دیو

حوزه (های) تخصصی: نقد و معرفی آثار

تعداد نمایش: 310
چکیده

عنوان مقاله: معلق میان شاعر بالقوه و داستان نویس بالفعل (مروری انتقادی بر آثار اکبرپور)

حوزه (های) تخصصی: نقد و معرفی آثار

تعداد نمایش: 284
چکیده

عنوان مقاله: نقد دیروز: به بهانه حقیقت و مرد دانا

حوزه (های) تخصصی: نقد و معرفی آثار

تعداد نمایش: 395
چکیده

عنوان مقاله: ما در کجای جهان ایستاده ایم؟

حوزه (های) تخصصی: مفاهیم کلی تخیل و ادبیات کودک و نوجوان

تعداد نمایش: 318
چکیده

عنوان مقاله: نقد فصل: مانیفست ادبی محمد رضا شمس (با نگاهی به مجموعه آثار نویسنده)

حوزه (های) تخصصی: نقد و معرفی آثار

تعداد نمایش: 315
چکیده

عنوان مقاله: مقاله: درس های جشن آندرسن برای ادبیات کودکان ما

حوزه (های) تخصصی: ادبیات کودک و نوجوان

تعداد نمایش: 256
چکیده

عنوان مقاله: ادبیات، ادبیات است (به بهانه پرسش از ادبیات کودک و سیاست)

حوزه (های) تخصصی: گفتگو، گزارش، جشنواره و ...

تعداد نمایش: 426
چکیده

عنوان مقاله: خدا، خشونت و عشق (پژوهشی در آسیب شناسی ادبیات کودک)

حوزه (های) تخصصی: مفاهیم کلی تخیل و ادبیات کودک و نوجوان

تعداد نمایش: 492
چکیده