اسفندیار آزاد مرزآبادی

حوزه (های) آثار:
روانشناسی
علوم اجتماعی
مدیریت

عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین نظام ارزشی نوجوانان و هویت ملی آنان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 583
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت بحران از نگاه روانشناسی. رویکردی انسان گرایانه و تحول گرا

حوزه (های) تخصصی: انسان گرایی

تعداد نمایش: 1058
چکیده

عنوان مقاله: ابعاد رضایت زناشویی در همسران جانباز

حوزه (های) تخصصی: مشاوره بعد از ازدواج

تعداد نمایش: 1219
چکیده