رضا شیوا

دکتری

حوزه (های) آثار:
اقتصاد
مدیریت

سازمان/شرکت: تهران

نام بخش: اقتصاد

عنوان شغلی: استادیار

عنوان مقاله: آزمون برابری قدرت خرید (ppp) در ایران به روش هم انباشتگی برداری

حوزه (های) تخصصی: سطح عمومی قیمت ها،تورم

تعداد نمایش: 380
چکیده

عنوان مقاله: نقش موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در کارایی نظام مالی کشور

حوزه (های) تخصصی: بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد نمایش: 629
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت ریسک در حوزه بانکداری

حوزه (های) تخصصی: بیمه های اتکایی

تعداد نمایش: 322
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تحولات بخش مالی اقتصادایران دردهه 70 وتحلیل ارتباط آن بابخش واقعی

حوزه (های) تخصصی: بازارهای مالی وسیستم کلان

تعداد نمایش: 312
چکیده

عنوان مقاله: استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان: برخی شواهد تجربی

حوزه (های) تخصصی: بانک مرکزی وسیاست ها

تعداد نمایش: 331
چکیده

عنوان مقاله: ترتیبات آزادسازی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

حوزه (های) تخصصی: مدل های برنامه ریزی،سیاست ها

تعداد نمایش: 253
چکیده

عنوان مقاله: اثر تامین مالی در درازمدت بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران

حوزه (های) تخصصی: نهاد ها و خدمات مالی

تعداد نمایش: 368
چکیده

عنوان مقاله: مقررات، نباید مانع رقابت شود

حوزه (های) تخصصی: نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی

تعداد نمایش: 267
چکیده