پونه مختاری

حوزه (های) آثار:
تربیت بدنی
روانشناسی

عنوان مقاله: تأثیر هدف گزینی کوتاه مدت و بلندمدت بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

حوزه (های) تخصصی: آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی

تعداد نمایش: 199
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر سطح تبحر ورزشکاران بر ثبات حرکات هماهنگ درون مرحله و برون مرحله

حوزه (های) تخصصی: تربیت بدنی

تعداد نمایش: 240
چکیده

عنوان مقاله: الگوی فیزیولوژیک پرتاب آزاد بسکتبال

حوزه (های) تخصصی: تربیت بدنی

تعداد نمایش: 282
چکیده

عنوان مقاله: تعیین روایی ، پایایی و هنجاریابی سیاهه اعتماد به نفس صفتی ورزشی بین دانش آموزان ورزشکار

حوزه (های) تخصصی: عملکرد ورزشی

تعداد نمایش: 421
چکیده

عنوان مقاله: بررسی یادگیری حرکتی پس از آسیب یکطرفه مغز

حوزه (های) تخصصی: یادگیری حرکتی

تعداد نمایش: 352
چکیده