عبدالمهدی انصاری

حوزه (های) آثار:
اقتصاد
مدیریت

عنوان مقاله: مروری بر نظریه های ساختار سرمایه


تعداد نمایش: 68
چکیده

عنوان مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم حسابرسان جهت استفاده از «ابزار کمکی تصمیم گیری» در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت

حوزه (های) تخصصی: حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی حسابرسی عملیات

تعداد نمایش: 130
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی – حسابداری

تعداد نمایش: 617
چکیده

عنوان مقاله: بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبت های مالی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی سود

تعداد نمایش: 787
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی

حوزه (های) تخصصی: حسابرسی

تعداد نمایش: 732
چکیده

عنوان مقاله: معافیت مالیاتی تشویقی سرمایه گذاری

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی

تعداد نمایش: 526
چکیده

عنوان مقاله: ثبات رفتاری در ارزش گذاری مؤسسه

حوزه (های) تخصصی: تئوریهای حسابداری

تعداد نمایش: 486
چکیده

عنوان مقاله: سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و ارتباط آن با مدیریت هزینه

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی

تعداد نمایش: 646
چکیده