صادق فرازی

حوزه (های) آثار:
حقوق
سیاسی
اسلامی

عنوان مقاله: آشنایی با حقوق سازمانی و اهمیت آن (2)

حوزه (های) تخصصی: حقوق اداری

تعداد نمایش: 1016
چکیده

عنوان مقاله: آشنایی با حقوق سازمانی و اهمیت آن (1)

حوزه (های) تخصصی: حقوق اداری

تعداد نمایش: 972
چکیده

عنوان مقاله: آشنایی با حقوق خانواده

حوزه (های) تخصصی: فقه خانواده

تعداد نمایش: 248
چکیده

عنوان مقاله: احکام برخی مسائل فقه سیاسی از نگاه حضرت آیت الله خامنه ای

حوزه (های) تخصصی: اندیشه سیاسی در اسلام

تعداد نمایش: 370
چکیده

عنوان مقاله: مروری بر مبانی نامشروع بودن خروج از حاکمیت نظام اسلامی

حوزه (های) تخصصی: اندیشه سیاسی در اسلام

تعداد نمایش: 472
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی به ضرورت وجود نیروهای مسلح از منظر منابع دینی و قانونی

حوزه (های) تخصصی: نیروهای نظامی-اطلاعاتی و امنیت ملی

تعداد نمایش: 592
چکیده

عنوان مقاله: عدالت اجتماعی در مکتب سیاسی امام خمینی (ره)

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در اسلام

تعداد نمایش: 1679
چکیده

عنوان مقاله: دستاوردهای انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

حوزه (های) تخصصی: دستاوردهای انقلاب اسلامی

تعداد نمایش: 1483
چکیده