ناصر صدوقی بوکانی

حوزه (های) آثار:
روانشناسی

عنوان مقاله: " رابطه ی هوش هیجانی و ذهنیت فلسفی مدیران با سلامت سازمانی "

حوزه (های) تخصصی: شیوه های پرورش هوش هیجانی

تعداد نمایش: 611
چکیده

عنوان مقاله: " رابطه ی هوش هیجانی و ذهنیت فلسفی مدیران با سلامت سازمانی "

حوزه (های) تخصصی: شیوه های پرورش هوش هیجانی

تعداد نمایش: 1218
چکیده