سینا نعمتی زاده

دکتری

حوزه (های) آثار:
اقتصاد

سازمان/شرکت: آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

نام بخش: اقتصاد