غفار حسینی

حوزه (های) آثار:
علوم اجتماعی
هنر
تاریخ

عنوان مقاله: تفسیر جامعه شناسی تورم


تعداد نمایش: 195
چکیده

عنوان مقاله: جامعه شناسی دانش


تعداد نمایش: 224
چکیده

عنوان مقاله: مبانی جامعه شناسی صنعتی


تعداد نمایش: 237
چکیده

عنوان مقاله: مفهوم هوش؛یک مفهوم جامعه شناسانه


تعداد نمایش: 196
چکیده

عنوان مقاله: سینمای برزیل؛ زیستن علیرغم کنترل


تعداد نمایش: 219
چکیده

عنوان مقاله: مبانی جامعه شناسی صنعت(2)


تعداد نمایش: 190
چکیده

عنوان مقاله: مقام کار درجوامع صنعتی


تعداد نمایش: 173
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ در برنامه ششم فرانسه

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ مطالعات فرهنگی

تعداد نمایش: 253
چکیده

عنوان مقاله: مرگ یزدگرد

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی هنر نقد نمایشنامه

تعداد نمایش: 552
چکیده

عنوان مقاله: حقوق فرهنگی چون حقوق بشری

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 371
چکیده