غفار حسینی

حوزه (های) آثار:
علوم اجتماعی
هنر
تاریخ

عنوان مقاله: تفسیر جامعه شناسی تورم


تعداد نمایش: 204
چکیده

عنوان مقاله: جامعه شناسی دانش


تعداد نمایش: 235
چکیده

عنوان مقاله: مبانی جامعه شناسی صنعتی


تعداد نمایش: 246
چکیده

عنوان مقاله: مفهوم هوش؛یک مفهوم جامعه شناسانه


تعداد نمایش: 204
چکیده

عنوان مقاله: سینمای برزیل؛ زیستن علیرغم کنترل


تعداد نمایش: 228
چکیده

عنوان مقاله: مبانی جامعه شناسی صنعت(2)


تعداد نمایش: 198
چکیده

عنوان مقاله: مقام کار درجوامع صنعتی


تعداد نمایش: 180
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ در برنامه ششم فرانسه

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ مطالعات فرهنگی

تعداد نمایش: 260
چکیده

عنوان مقاله: مرگ یزدگرد

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی هنر نقد نمایشنامه

تعداد نمایش: 574
چکیده

عنوان مقاله: حقوق فرهنگی چون حقوق بشری

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 386
چکیده