تدا اسکاچپول

حوزه (های) آثار:
سیاسی

عنوان مقاله: دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلاب ایران

حوزه (های) تخصصی: تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی مناطق و شهرهای ایران

تعداد نمایش: 838
چکیده