فرید پناهی

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: توسعه پایدار و سیستم شبیه‌سازی بازیهای برنامه‌ریزی

حوزه (های) تخصصی: مباحث ویژه مدیریت دولتی

تعداد نمایش: 354
چکیده