محمد دهقانی

حوزه (های) آثار:
سیاسی
فلسفه
ادبیات
تاریخ
مدیریت

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی رواداری مذهبی آل بویه و سلاجقه در امور علمی و فرهنگی

حوزه (های) تخصصی: روابط خارجی تاریخ ادیان

تعداد نمایش: 200
چکیده

عنوان مقاله: نقش الگوی شیعی در پیروزی انقلاب ایران از دیدگاه خاورشناسان

حوزه (های) تخصصی: اجتماعی فرهنگی

تعداد نمایش: 223
چکیده

عنوان مقاله: چرا ادبیات معاصر ما جهانی نمی شود؟

حوزه (های) تخصصی: معاصر

تعداد نمایش: 199
چکیده

عنوان: نشست نقد و بررسی کتاب روان شناسی دین

حوزه (های) تخصصی: معرفی کتاب

تعداد نمایش: 764
چکیده

عنوان مقاله: اسطوره یا رمان؟

حوزه (های) تخصصی: رمان و رمان نو اسطوره شناسی

تعداد نمایش: 264
چکیده

عنوان مقاله: هایدگر؛ سیاست و استعلاء

حوزه (های) تخصصی: اگزیستانسیالیسم

تعداد نمایش: 198
چکیده

عنوان مقاله: دفاع از سنت

حوزه (های) تخصصی: ایران و جهان اسلام

تعداد نمایش: 268
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ نقد ادبی در ایران

حوزه (های) تخصصی: رویکردهای نقد ادبی

تعداد نمایش: 220
چکیده

عنوان: از دکارت تا متفکران دوره جدید

حوزه (های) تخصصی: پست مدرنیسم معرفی کتاب

تعداد نمایش: 558
چکیده

عنوان: شکوه بازیافته

حوزه (های) تخصصی: شاعران نویسندگان و ادبا

تعداد نمایش: 469
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر بینش سیاسی در طلیعه نقد ادبی ایران


تعداد نمایش: 189
چکیده

عنوان مقاله: آرای انتقادی فروزانفر

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و ادبا

تعداد نمایش: 183
چکیده

عنوان مقاله: زمان و هویت در نگاه فروید پروست و برگسون

حوزه (های) تخصصی: فلسفه های زندگی

تعداد نمایش: 456
چکیده

عنوان مقاله: ستیز با سنت/ نقد ادبی از دوره قاجار تا انقلاب مشروطه

حوزه (های) تخصصی: شعر رویکردهای نقد ادبی

تعداد نمایش: 221
چکیده

عنوان مقاله: نقد شعر در ایران

حوزه (های) تخصصی: رویکردهای نقد ادبی

تعداد نمایش: 176
چکیده

عنوان مقاله: بهار و نقد ادبی

حوزه (های) تخصصی: شاعران نقد اخلاقی نقد روانشناختی

تعداد نمایش: 362
چکیده

عنوان مقاله: باب الشمس، داستانی که مرا آزاد کرد

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 221
چکیده

عنوان مقاله: سخن نا مفهوم

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 211
چکیده

عنوان مقاله: مقاله ای کهن در نکوهش عشق

حوزه (های) تخصصی: فلسفه اخلاق

تعداد نمایش: 272
چکیده

عنوان مقاله: شاعر شعله ها

(پژوهشی درباره فصیحی هروی و شعر او)

حوزه (های) تخصصی: شاعران

تعداد نمایش: 252
چکیده

عنوان مقاله: شیر خدا و رستم دستان

(جلوه انسان آرمانی در ادب فارسی و فرهنگ عامه)

حوزه (های) تخصصی: حماسه پهلوانی

تعداد نمایش: 491
چکیده

عنوان مقاله: سرمشق های اسطوره ای

حوزه (های) تخصصی: هنر و فلسفه

تعداد نمایش: 279
چکیده

عنوان مقاله: توافق عقلانی

حوزه (های) تخصصی: فلسفه سیاسی

تعداد نمایش: 283
چکیده

عنوان مقاله: جدال بر سر تجدد جدال بر سر تجدد

حوزه (های) تخصصی: اندیشه های فلسفی در ایران معاصر

تعداد نمایش: 456
چکیده

عنوان مقاله: شیوع اختلال های اضطرابی در شهر تهران


تعداد نمایش: 373
چکیده

عنوان مقاله: شیوع اختلال های اضطرابی در شهر تهران


تعداد نمایش: 318
چکیده

عنوان مقاله: پژوهشی ارجمند در حوزه ادبیات غرب

حوزه (های) تخصصی: مارکسیسم و ماتریالیسم آلمانی (قرن 19)

تعداد نمایش: 537
چکیده