مایکل ای. پورتر

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: تجربه هایی از مزیت رقابتی در عرصه بین المللی: بریتانیا (قسمت دوم)

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی بین الملل مطالعات بر روی کشورها

تعداد نمایش: 386
چکیده

عنوان مقاله: تجربه هایی از مزیت رقابتی در عرصه بین المللی: ژاپن (1)

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی بین الملل مطالعات بر روی کشورها

تعداد نمایش: 430
چکیده

عنوان مقاله: پنج عامل رقابتی که استراتژی را شکل می‌دهند

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 1334
چکیده

عنوان مقاله: رویکردی استراتژیک در قبال شرایط اقلیمی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک

تعداد نمایش: 293
چکیده

عنوان مقاله: استراتژی رقابتی

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 1494
چکیده

عنوان مقاله: کلاسترها و رقابت در اقتصاد جدید

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 338
چکیده